เนื้อหา

การประมูลขายทอดตลาด

krut

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรื่อง   การประมูลขายทอดตลาด

  ..........................................

              ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จะดำเนินการขายทอดตลาดเศษซากครุภัณฑ์และเศษซากวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน  งานโครงการก่อสร้างอาคารเรียนคณะครุศาสตร์  จำนวน  ๖  รายการ  (ตามเอกสารแนบ)

              กำหนดวันดูพัสดุในวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖   เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  ณ  โรงกรองน้ำ ประปา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  และกำหนดการประมูลในวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เริ่มลงทะเบียนเวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐  น.  และเริ่มประมูลเวลา ๑๐.๐๐  น.  ณ  โรงกรองน้ำประปา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
         

               เงื่อนไขการประมูล
                ๑.  การประมูลใช้วิธีการประมูลด้วยวาจา
                ๒.  ผู้ชนะการประมูลจะต้องจ่ายเงินสดทันที  หากผู้ประมูลไม่สามารถชำระเงินสดในคราวเดียวกันได้  ให้วางเงินสดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕  ของราคาที่ประมูลได้  ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน  ๓  วันนับตั้งแต่วันที่ประมูลได้  หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว  จะถือว่าสละสิทธิ์  มหาวิทยาลัยจะริบเงินที่วางไว้  แล้วจะขายทอดตลาดใหม่  ต่อไป

                ๓.  ราคาเริ่มต้นของการประมูลเริ่มต้นที่  ๒๒๐,๐๐๐.-  บาท   และให้เสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ
ไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐.-  บาท
                ๔.  การตัดสินชี้ขาดผู้ประมูลได้และราคาในการประมูล  จะใช้วิธีการเคาะไม้

                ๕.  ผู้ประมูลได้จะต้องรับพัสดุนั้นไปจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ให้เสร็จภายใน  ๓  วัน  นับแต่วันชำระเงินครบถ้วน  หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น

                ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการพัสดุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๔๔๖๑  ๑๒๒๑  ต่อ  ๓๑๐๖  หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่   ๐๘ ๗๗๕๔  ๕๔๐๐  ในวันและเวลาราชการ

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                 ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๖

                                                           

        (รองศาสตราจารย์มาลิณี   จุโฑปะมา)

                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

        

เอกสารแนบท้ายประกาศ

๑.     เพาเวอร์คาปาซิเตอร์                                      จำนวน           ๑   ชุด   ( ๓  เฟส )        

๒.     สายไฟ THW  ๒๔๐  SQ MM (อะลูมิเนียม)         จำนวน       ๑๐๕   เมตร

๓.     ฟิวส์                                                           จำนวน          ๓    ตัว

๔.    ลูกถ้วยห้อยสายไฟ                                         จำนวน        ๑๒   ตัว             

๕.    สลิงดึงเสาไฟ                                                จำนวน         ๒    ชุด             

๖.     หม้อแปลงขนาด  ๑,๐๐๐  KVA  พร้อมตู้              จำนวน         ๒    ชุด