เนื้อหา

ผลการประมูลขายทอดตลาดรถบัส

krut

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรื่อง   ผลการประมูลขายทอดตลาดรถบัส

 ..........................................

                ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้ประกาศขายทอดตลาดรถบัส  ยี่ห้อ  ฮีโน่  หมายเลขทะเบียน ๔๐ – ๐๐๘๑  บร.  หมายเลขครุภัณฑ์  วค.บร. ๐๒.๐๒.๐๒/๒๒  โดยวิธีประมูลด้วยวาจา  ในวันที่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ  งานยานพาหนะ  ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมประมูล  จำนวน  ๓๓   ราย  คือ

                 ๑.  นายวรชัย          ชาติโสภณพันธ์                          

                 ๒.  นายอนันท์        วงษ์เนตร

                 ๓.  นายวิเศษ          สุทธิสน

                 ๔.  นายสุพจน์         ฐาตุจิรางค์กุล

                 ๕.  นางอัจฉรา         พัดทะเล              

                 ๖.  นายกวิน            นีสันเทียะ

                 ๗.  นายสถิตคุณ       ลักขณาภรณ์

                 ๘.  นายสุรศักดิ์        แสนทวีสุข

       ๙.  นายเดช            คงบุญ                           

                 ๑๐. นางสุดสวาท      แซ่ลี้

                 ๑๑. นายวรพล         นิสารักษ์

                 ๑๒. นายสมชาย       รอดพันธ์

                 ๑๓. นายจุน             ชอบไพร  

                 ๑๔. นางสาวปัถยานี    ไชยงาม

                 ๑๕. นายอัจฉริยะ       แซ่ลี้

                 ๑๖. นายไพโรจน์       เต็งบุษราคัม

                 ๑๗. นางสาวเสาวนีย์   พิมพ์รัตน์                    

                 ๑๘. นายเพชร            บุญประกอบ

                 ๑๙. นายจักรกฤษณ์      ภูเพชรรัตน์

                 ๒๐. นายบดินทร์          คงบุญ       

                 ๒๑. นายเกษม            การเพียร    

                 ๒๒. นายบุญญฤทธิ์       ทรงสิงห์

                 ๒๓. นายบรรจง            อยู่สบาย

                 ๒๔. นายประเสริฐ         นาคการะสิน        

                 ๒๕. นางสาวสุกัญญา     ห้าวหาญ                             

                 ๒๖. นายวัตชา             ตั้งวงษ์

                 ๒๗. นายธนวัฒน์          จากรัมย์

       ๒๘. นายเล็ก               จันฉิม    

                 ๒๙. นางสาวอัมพร        เลิศชาญวานิชย์                             

                 ๓๐. นายธนิตศักดิ์         รังสิพุฒิศักดิ์

                 ๓๑. นายสนิท             ทานรัมย์

                 ๓๒. นายจักรกฤษณ์      ทรงนิสสัย

                 ๓๓. นางสาวดาริน         วงศ์เที่ยง

                 ผลการประมูลปรากฏว่า  นายเล็ก  จันฉิม  เป็นผู้ชนะการประมูล  ในราคา  ๓๙๐,๐๐๐. – บาท  (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)                          

                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

                                                                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์   ชูสุวรรณ)

                            รองอธิการบดี   รักษาราชการแทน
                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์