ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์

evaluate56

ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียน โดยไปที่ URL : Icon External Link.svg http://pmis.bru.ac.th/evaluation/

รือไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเลือก เมนู(ด้านล่าง) หัวข้อ เมนูด่วน >> ประเมินอาจารย์ออนไลน์

*** ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ใช้ตัวเดียวกับดูผลการเรียนที่ระบบบริการการศึกษา ***

กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 1/2556

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าประเมินได้ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าประเมินได้ ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 กันยายน 2556

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าประเมินได้ ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 กันยายน 2556

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 เข้าประเมินได้ ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 กันยายน 2556

 

กำหนดสอบปลายภาค 23 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556

นักศึกษาที่ยังไม่ประเมินติดต่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต หากนักศึกษาไม่ประเมินอาจารย์ผู้สอน ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการดูผลการเรียนออนไลน์

และหากมีข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักประกันคุณภาพ โทร. 044-611221 ต่อ 3401 หรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โทร. 044-611221 ต่อ 176