รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดวันรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง

รับสมัครนักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา  2557

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

(1) กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในชั้นปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ต้องสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
(2) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนา
(3) มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้าง ในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
(4) มีความประพฤติเรียบร้อย

หลักฐานประกอบการสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว จำนวน 1 ฉบับ
- ใบแสดงผลการเรียน (ม.4 – ม.5) โดยฝ่ายทะเบียนโรงเรียนรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
- หลักฐานอื่น ๆ ตามคุณสมบัติเฉพาะที่สาขากำหนด เช่น ใบรับรองแพทย์ 

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
- ค่าระเบียบการและใบสมัคร จำนวน 20 บาท
- ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 150 บาท

เนื้อหาวิชาที่สอบ
1 ความถนัดด้านการเรียน
2 ความถนัดในวิชาชีพครู (เฉพาะผู้สมัครที่เลือกสมัครเรียนในสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ ต้องสอบวิชาความถนัดในวิชาชีพครู)

สอบปฏิบัติและวิชาเอก เฉพาะผู้ที่สมัครเรียนสาขาวิชา (ค.บ.) ของคณะครุศาสตร์ ดังต่อไปนี้

(2.1) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) สอบปฏิบัติและวิชาเอกห้อง 1035
(2.2) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) สอบปฏิบัติและวิชาเอกห้อง 1033
(2.3) สาขาวิชานาฏศิลป์ สอบปฏิบัติที่ห้องนาฏศิลป์ อาคาร 14 ชั้น 3
(2.4) สาขาวิชาศิลปศึกษา สอบปฏิบัติที่อาคารศิลปศึกษา ชั้น 1
(2.5) สาขาวิชาพลศึกษา สอบปฏิบัติที่ อาคารโรงยิมส

** นักเรียน/ นักศึกษา ที่สมัครสาขาที่มีการสอบปฏิบัติ ให้สมัครสาขาที่มีการสอบปฏิบัติเพียงสาขาเดียว ส่วนอีก 2 อันดับต้องเป็นสาขาที่ไม่มีการสอบปฏิบัติเท่านั้น

หลักสูตรที่เปิดรับและคุณสมบัติผู้สมัคร

pdfหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557

 

 

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557

ที่

รายการ

วัน เดือน ปี

1

สมัครผ่านโรงเรียน โดยให้นักเรียน นักศึกษา ยื่นใบสมัครที่สถานศึกษา

3 กันยายน - 15 กันยายน 2556
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และส่งหลักฐานภายในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

2

สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

3 กันยายน - 18 ตุลาคม 2556
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

22 ตุลาคม 2556
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15 ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือ http: //www.bru.ac.th

4

สอบข้อเขียน

28 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น.
**สอบปฏิบัติและวิชาเอก เวลา 13.00 น.
เฉพาะผู้ที่สมัครเรียนสาขาวิชา (ค.บ.) ของคณะครุศาสตร์

5

ประกาศผลสอบข้อเขียน – มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

4 พฤศจิกายน 2556
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือ http: //www.bru.ac.th

6

สอบสัมภาษณ์

8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือ http: //www.bru.ac.th

7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

11 พฤศจิกายน 2556
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือ http: //www.bru.ac.th

8

รายงานตัว

16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 - 15.30 น.
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

หมายเหตุ :     ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติ หรือใช้หลักฐานไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลง หรือไม่เทียบเท่า มหาวิทยาลัย จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานต่างๆ ที่นำมาประกอบการสมัครอย่างละเอียดอีกครั้ง หากพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐานที่นำมาประกอบการสมัครนั้น เป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลงหรือไม่เทียบเท่าที่จะสมัครได้ มหาวิทยาลัยจะสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที ไม่ว่าจะได้เรียนมาแล้วกี่ภาคเรียนและจะดำเนินคดีตามกฎหมาย