ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ 2/2556

 

 

krut

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
………………………………………………


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เห็นสมควรกำหนดวันเปิดภาคการศึกษาและกำหนดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการเรียนการสอนของนักศึกษา ภาคปกติ ทุกระดับชั้นประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ที่

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

แนวปฏิบัติ

๑.

เปิดภาคการศึกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

นักศึกษาเริ่มเข้าชั้นเรียนตามตารางเรียนที่กำหนด

๒.

ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา ที่ ๒/๒๕๕๖

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับบัตรแจ้งการลงทะเบียน (ทบ.๓)  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

๓.

 

ลงทะเบียนเพิ่ม ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน และขอซ่อม E หรือ F

๒๙ ตุลาคม  ถึง
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ให้นักศึกษาติดต่อที่สานักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร ๑๕ ชั้น ๑ พร้อมแนบใบคำร้อง การเพิ่ม ถอน เปลี่ยนแปลงวิชาเรียน และซ่อม “E” หรือ “F”  

๔.

ยื่นคำร้องแก้ผลการเรียน“ I ” ทุกรายวิชา

๒๙ ตุลาคม  ถึง
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

นักศึกษาที่ได้รับผลการเรียน “ I ” ในภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๖
ให้ยื่นคำร้องและดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวัน เวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะได้ผลการเรียนรายวิชานั้น เป็น E หรือ F

๕.

วันสอบแก้ผลการเรียน “I” รายวิชาศึกษาทั่วไปกรณีขาดสอบปลายภาคและฝนรหัสผิด ในภาคการศึกษาที่ ๑ /๒๕๕๖

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

นักศึกษาต้องเข้าสอบใน  เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่อาคาร ๑๕    ชั้น ๔ ห้องสอบ ๑๕๐๔๐๘  หากนักศึกษาไม่มาสอบตามวันเวลาที่กำหนด ผลการเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ จะปรับเป็น E หรือ F ส่วนรายวิชาอื่นๆ ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ ด้วยตนเอง

.

วันชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปี

๒๙ ตุลาคม ถึง
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา

๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง
๒ มกราคม ๒๕๕๗

ชำระเงินที่ กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย เสียค่าปรับวันละ ๒๐ บาท และวันที่  ๒ มกราคม ๒๕๕๖
เป็นวันสุดท้ายของการชำระเงิน  ถ้านักศึกษาไม่ได้ดำเนินการในวันดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ์สอบทุกรายวิชา  และนักศึกษาต้องดำเนินการลาพักการศึกษาหากไม่ดำเนินการ ลาพักการศึกษานักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที

๗.

วันสอบกลางภาค

๑๖-๒๐ ธันวาคม๒๕๕๖

อาจารย์ผู้สอนดำเนินการสอบเองในช่วงวันเวลาดังกล่าว

๘.

วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อนักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ ๘๐

๓๑  มกราคม ๒๕๕๗

อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อนักศึกษา ผู้มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนแต่ละรายวิชา ส่งที่สาขาวิชาเพื่อดำเนินการต่อไป

๙.

วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาเรียนนักศึกษาไม่ได้รับเงินคืน

๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

รายวิชาใดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน ภาคการศึกษานี้ แต่ไม่ได้เข้าชั้นเรียน หรือมีเวลาเรียน ไม่ครบร้อยละ ๘๐ จะต้องยื่นคำร้องขอถอนวิชาเรียน มิฉะนั้นจะได้ผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” 

๑๐.

วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา

๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานี้ และ/หรือไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ต้องยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา เพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษามิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที

๑๑.

วันสอบปลายภาค

๑๗ – ๒๑ และ ๒๔ – ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สอบในตารางสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยกเว้นรายวิชาที่อยู่ในเกณฑ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้สอบนอกตารางสอบ

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

       ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

 

 

                                                                                                                 (รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา)
                                                                                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์