ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ. 5ปี)

ศิลปศึกษา
สังคมศึกษา
ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)

ดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย)
การศึกษาปฐมวัย

เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ฟิสิกส์
ภาษาอังกฤษ
พลศึกษา
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาฏศิลป์

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (ศป.บ. 4ปี)

คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4ปี)

บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ดนตรี
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การพัฒนาสังคม

หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4ปี)

รัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. 4ปี)

นิติศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4ปี)

ภูมิสารสนเทศ

ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท

ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท 

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต บัณฑิต (วท.บ. 4ปี)

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สถิติประยุกต์
ชีววิทยา 
เคมี 
วิทยาศาสตร์สิ่งทอ
วิทยาศาสตร์การอาหาร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
สาธารณสุขชุมชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เทคโนโลยีสารสนเทศ(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
เทคโนโลยีสารสนเทศ(กลุ่มวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

เกษตรศาสตร์
สัตวศาสตร์ 
ประมง

ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 7,000 บาท

ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 7,000 บาท

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีเซรามิกส์
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีก่อสร้าง
 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การเงินการธนาคาร
การตลาด
การจัดการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)

การท่องเที่ยวและโรงแรม

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ.)

บัญชี

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(ศ.บ.)

เศรษฐศาสตร์(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ)
เศรษฐศาสตร์(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร)
นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) การสื่อสารมวลชน

ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 7,000 บาท

ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท 

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรที่รับสมัคร ระดับปริญญาโท

• หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชา

(1) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รับเฉพาะแผน ก แบบ ก 2 (ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) 
จำนวนที่รับ 20 – 30 คน 
(2) สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ รับเฉพาะแผน ก แบบ ก 2 (ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) 
จำนวนที่รับ 20 – 30 คน

• หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รับจำนวน 30 – 50 คน ทั้งแผนการศึกษาแบบ แผน ก แบบ ก2 (ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) และแผน ข (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ทำการค้นคว้าอิสระ 3 – 6 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชา) ทั้งนี้จะให้เลือกแผนการศึกษาเมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาแล้ว

• หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับเฉพาะแผน ก แบบ ก 2 (ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต)

• หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร

 รับจำนวน 30 – 50 คน ทั้งแผนการศึกษาแบบ แผน ก แบบ ก2 (ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) และแผน ข (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ทำการค้นคว้าอิสระ 3 – 6 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชา) ทั้งนี้จะให้เลือกแผนการศึกษาเมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาแล้ว 

*** หมายเหตุ หากสาขาวิชาใด มีจำนวนผู้รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ต่ำกว่า 15 คน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเปิดสอน

หลักสูตรที่รับสมัครระดับปริญญาเอก

รับสมัคร 1 หลักสูตร

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

แผนการศึกษา แบบ 2.1 (ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) จำนวนที่รับ 10-20 คน


กยศ.

head12

 

 

 

 

การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน

1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีรายได้ต่อครอบครัวพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
    (1) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่บิดามารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง
    (2) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครองในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดา มารดา(3) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทำการสมรสแล้ว
3) มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้
    3.1 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
    3.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิง เริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น
    3.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุมหรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือ ส่วนราชการอื่น ๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ
    3.4 ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน
    3.5 ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา
    3.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    3.7 ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    3.8 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

รายละเอียดทั้งหมด จาก กยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รายละเอียดทั้งหมดจากเว็บไซต์ กยศ.http://www.studentloan.or.th/loan-kys.php

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการลดข้อจำกัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ให้ดำเนินการโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยให้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนสำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง และเพิ่มความช่วยเหลือเป็นค่าครองชีพระหว่างศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูงในหลักสูตร สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและให้ผู้รับทุนเริ่มใช้คืนเงินกู้ โดยจะยึดโยงกับความสามารถในการหารายได้ในอนาคต

รายละเอียดทั้งหมด จาก กยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

รายละเอียดทั้งหมดจากเว็บไซต์ กยศ http://www.studentloan.or.th/loan.php

ติดตามข่าวสาร กยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ที่ https://www.facebook.com/bruburiram 

ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่