รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 2/56

namegrad.2.56

krut

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ประจำภาคการศึกษาที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖

............................................................

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับ   ปริญญาโท  ประจำภาคการศึกษาที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  บัดนี้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว  มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดังต่อไปนี้

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ลำดับ

รหัสประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ – สกุล

๕๖๒๐๖๐๐๐๒

นางสาวมนทิยา  ลีประโคน

๕๖๒๐๖๐๐๑๐

นางสาวสุนันทา  ชำนาญทาง

๕๖๒๐๖๐๐๑๑

นางสาวอัจฉรา  คะรานรัมย์

๕๖๒๐๖๐๐๓๓

นางสาวศิริวรรณ  ชีช้าง

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ลำดับ

รหัสประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ – สกุล

๕๖๒๐๖๐๐๐๑

นางสาวอัจฉรา  อาทวัง

๕๖๒๐๖๐๐๐๓

นางสาวภิรษา  เสรีวรยศ

๕๖๒๐๖๐๐๐๔

นางเพชรัตน์  จารุตัน  (สพม.๒๗)

๕๖๒๐๖๐๐๐๕

นางละออง  แว่วศิลา

๕๖๒๐๖๐๐๐๖

นายวิโรจน์  ปะรัมย์

๕๖๒๐๖๐๐๐๘

นายนพชัย  อุปชิต  (สพม.๓๓)

๕๖๒๐๖๐๐๑๖

นางวิวัฒนา  สุขมา  (สพป.นม ๗)

๕๖๒๐๖๐๐๑๗

นางอมรลักษณ์  สามใจ  (สพป.สุรินทร์ เขต ๓)

๕๖๒๐๖๐๐๑๘

นางปองกมล  แก้วคูณ  (สพม.๒๘)

๑๐

๕๖๒๐๖๐๐๑๙

นายเจษฏาภรณ์  มะลิหอม  (สพม.๓๓)

๑๑

๕๖๒๐๖๐๐๒๐

นางสาวอทิตยา  น้อยครบุรี

๑๒

๕๖๒๐๖๐๐๒๔

นางสาวจิราภรณ์  แก้วอรสาร

๑๓

๕๖๒๐๖๐๐๒๗

นายบริพัฒน์  ศิริเลิศ  (สพม.๒๖)

๑๔

๕๖๒๐๖๐๐๒๘

นายนราพันธ์  สมาทอง  (สพป.บุรีรัมย์ ๔)

๑๕

๕๖๒๐๖๐๐๒๙

นางสุนิศา  สุดจำนง  (สพม.๓๓)

๑๖

๕๖๒๐๖๐๐๓๐

นายครรชิต  วงศ์เหิม  (สพม.๓๓)

๑๗

๕๖๒๐๖๐๐๓๑

นายสมบัติ  จันทะแสน  (สพม.๒๗)

๑๘

๕๖๒๐๖๐๐๓๒

นางสาวปรียาภรณ์  แสงปัญญา  (สพม.๒๖)

๑๙

๕๖๒๐๖๐๐๓๕

นายธนพล  ศักดิ์ศรีท้าว  (สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑)

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ – สกุล

๕๖๒๐๖๐๐๑๓

นายภาคภูมิ  ทองช่างเหล็ก

๕๖๒๐๖๐๐๑๒

นางสาวศิริวรรณ  โสภา

๕๖๒๐๖๐๐๒๕

นายสุวัฒน์  ประทุมเงิน

๕๖๒๐๖๐๐๓๔

นางสาวลักขณา  บวรชาติ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ลำดับ

รหัสประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ – สกุล

๕๖๒๐๖๐๐๐๙

นางสาวอิสราภรณ์  ณ กาฬสินธุ์

๕๖๒๐๖๐๐๑๔

นางสาวณอร  อภินันทศรี

๕๖๒๐๖๐๐๒๖

นายวิวัฒน์  ตรึกตรองรัมย์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร

ลำดับ

รหัสประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ – สกุล

๕๖๒๐๖๐๐๑๕

นายสาวสุดารัตน์  ดีด้วยชาติ

๕๖๒๐๖๐๐๒๑

นายธนากร  ทองธรรมสิริ

๕๖๒๐๖๐๐๒๒

นายพีรพัฒน์  บุญโก่ง

๕๖๒๐๖๐๐๒๓

นางสาวนันทิยา  อดุลย์รัมย์


ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้  เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๓๐
- ๑๑.๓๐  น.  ณ    ชั้น ๘  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๕๐  พรรษามหาวชิราลงกรณ ตามห้องที่ปรากฏในตารางแนบท้ายประกาศนี้

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖

                                     

 

                                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  ชูสุวรรณ)

                                                      รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน

                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

ตารางแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ห้องสอบสัมภาษณ์ ณ  ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ

หลักสูตร สาขาวิชา

วันสอบ

ห้องสอบ ชั้น

กรรมการสอบ

ค.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.)

บัณฑิตาลัย ชั้น ๘

๑. ดร.กระพัน  ศรีงาน

๒. ดร.สุรชัย  ปิยานุกูล

ค.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.)

ศึกษิตาลัย ชั้น ๘

ดร.ศรีเพ็ญ  พลเดช

ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.)

ศึกษิตาลัย ชั้น ๘

ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์

รป.ม. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.)

ปรัชญาลัย ชั้น ๘

รศ.ประชัน  คะเนวัน

ศ.ม. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.)

ปรัชญาลัย ชั้น ๘

ผศ.ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์

 

บัณฑิตวิทยาลัย โทร ๐๘ ๖๔๖๘ ๑๖๕๖

ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

30-06-2558
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่น 30
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่น 30
22-06-2558
รับสมัครนักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษากลับเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครนักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษากลับเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
20-05-2558
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
15-05-2558
เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
15-05-2558
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.
14-05-2558
กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับภาคปกติ ประกอบการเบิกสำหรับบุตรข้าราชการ
กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับภาคปกติ ประกอบการเบิกสำหรับบุตรข้าราชการ
30-04-2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดสระแก้ว รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ให้ทุนการศึกษา 50 % จนจบหลักสูตร 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดสระแก้ว รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ให้ทุนการศึกษา 50 % จนจบหลักสูตร 4 ปี
10-03-2558
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2558
07-12-2557
ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 2/57
ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 2/57