ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง ‘57

nameinterview.problem57

krut

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
สำหรับผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์ในสาขาที่เลือกไว้
-----------------------------------

      ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์ในสาขาที่เลือกไว้ (โดยให้เลือกสาขาใหม่ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ทุกกรณี

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
         
          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

 

                                                     (รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา)
                                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดาว์นโหลดไฟล์รายชื่อ:

pdfรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2557

หรือตรวจสอบรายชื่อจากระบบค้นหา : (ใช้งานได้ทุกลิ้งค์ หากลิ้งค์อื่นใช้ไม่ได้ให้ใช้ลิ้งค์ที่เหลือ)

http://pmis.bru.ac.th/qi
http://202.29.14.20/qi 
http://202.29.14.21/qi 
http://202.29.14.28/qi
http://202.29.14.25/qi

ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

30-06-2558
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่น 30
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่น 30
22-06-2558
รับสมัครนักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษากลับเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รับสมัครนักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษากลับเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
20-05-2558
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
15-05-2558
เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
15-05-2558
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.
14-05-2558
กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับภาคปกติ ประกอบการเบิกสำหรับบุตรข้าราชการ
กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับภาคปกติ ประกอบการเบิกสำหรับบุตรข้าราชการ
30-04-2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดสระแก้ว รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ให้ทุนการศึกษา 50 % จนจบหลักสูตร 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดสระแก้ว รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ให้ทุนการศึกษา 50 % จนจบหลักสูตร 4 ปี
10-03-2558
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2558
07-12-2557
ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 2/57
ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 2/57