คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2560 เข้ารับทุนการศึกษา “ทุนอุดมศึกษาเอการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

close
X