ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๓ (แบบมีเงื่อนไข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

close
X