มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกาศเจตจำนงสุจริต เน้นบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบงานได้

close
X