ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒ (แบบมีเงื่อนไข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

close
X