การรับรายงานตัว ผู้ผ่านการคัดเลือก (สำรอง) เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

การรับรายงานตัว ผู้ผ่านการคัดเลือก (สำรอง) เพื่อเข้าศึก...